Флора и фауна

Растения и животни

   

Територията на Община Стара Загора попада в Среднобългарския биогеографски район – подрайон Горнотракийска низина, отличаваща се предимно с равнинен характер, интензивно земеделие и значителна урбанизирания. Това предопределя до голяма степен бедно по състав и изобилие биологично разнообразие, съхранено основно по склоновете на Сърнена гора и местата с екотонен ефект в равнината. Характерни горски съобщества са ксеротермните гори от цер, благун и космат дъб. Понастоящем доминират тревни, храстови и агроценози, като съставът им е разнообразен.

В района виреят рядко срещаните в България екзотични дървесни видове магнолиякедърсмокинялавър (дафиново дърво), нарбадемрайска ябълкакипарис.

Единственото известно за науката находище на защитен от Закона за биологичното разнообразие растителен вид е това в местността „Карасиврия“ северно от гр. Стара Загора на Звъниколистен тъжник (Spiraea hipericifolia). Видът е включен и в Червената книга на Р. България.

 

 

 

Фауната в района е съставена от европейски, европосибирски и холопалеарктични видове. Наред с тях са разпространени и много топлолюбиви средиземноморски, преходносредиземноморски, предзоазиатски и степни видове. Степента на срещане на редки видове и ендемизма са най-силно изразени при безгръбначните. Сравнително добри са дивечовите запасите на заексърнаблагороден елен и дива свиня. Значителни са възможностите за увеличаване запасите на колхидския фазан и яребицата.[5]